หมวด :

๕๕๑๐๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

 


๕๕๑๐๒ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการนำหลักสูตรไปใช้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
ตอนที่ 5 การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย

 


๕๕๑๐๓ สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล

 


๕๕๑๐๔ สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 5 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ษะการคิด
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


๕๕๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ตอนที่ 4 แผนการเรียนรู้และสื่อสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 5 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ


๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


๕๕๑๐๘ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 แนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์


๕๕๑๐๙ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 แนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์


๕๕๑๑๐ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล 

 


131 รายการ « 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 »
USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37