๐๒๑๓๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

ตอนที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีพหุปัญญา
ตอนที่ 3 บทบาทของครูในการบูรณาการผ่านผังการวางแผนและสอดแทรกพหุปัญญาในการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4 จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37