๐๐๒๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการแนะแนว
ตอนที่ 2 การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ครูแนะแนวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37