๐๒๓๐๑ การฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ

ตอนที่ 1 บทบาทผู้บริหารทางการศึกษากับภาวะผู้นำทางวิชาการ
ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 การบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37