๐๒๑๓๖ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
ตอนที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และการประเมิน (Standard)
ตอนที่ 3 การกำหนดภาระงานและเกณฑ์สำหรับการประเมิน (Assessment Task and Criteria)
ตอนที่ 4 การกำหนดคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน (Rubric Scoring)
ตอนที่ 5 การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงานการเรียนรู้ (Learning Portfolio)

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37