๕๕๓๐๒ ห้องเรียนคุณภาพ ๕ ด้าน

ตอนที่ 1 นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
ตอนที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR)
ตอนที่ 4 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
ตอนที่ 5 การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37