๐๒๑๒๗ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดสำคัญของการจัดการเรียนรู้ แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 3 บทบาทผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37