๐๒๑๓๑ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ

ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ตอนที่ 3 คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ตอนที่ 4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37