๐๐๑๐๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางระดับชาติ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา : การนำหลักสูตรแกนกลางสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 หลักสูตรสู่ชั้นเรียน : การจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37