๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในหลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง รวมไปถึงความเป็นมาและหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรู้จัก คัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและการส่งต่อนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ปัญหาและหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบดูแลผู้เรียน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37