๐๒๑๓๐ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดสำคัญของการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ตอนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37