๐๒๑๓๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ตอนที่ 1  ความสำคัญ คุณค่า และแนวคิดของทฤษฎี
ตอนที่ 2  หลักการของทฤษฎี
ตอนที่ 3  กระบวนการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 4  การเสริมศักยภาพ
ตอนที่ 5  การนำเอาทฤษฎีไปใช้ในการเรียนการสอน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37