๐๐๑๐๔ การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ตอนที่ 3 การจัดชั้นเรียนในห้องเรียนแบบคละชั้น
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37