๐๒๑๐๑ แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตอนที่ 1 หลักการ แนวคิด และเป้าหมายสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ตามหลักสูตรแกนกลาง
ตอนที่ 3 การจัดทำโครงสร้างรายวิชา
ตอนที่ 4 วิธีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37