๐๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตอนที่ 3 คุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตอนที่ 4 บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37