๕๘๓๐๒ การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น

แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด การวิเคราะห์ความสอดคล้องสาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด กิจกรรมการเสริมหลักสูตรในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด และการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37