๕๘๓๐๑ หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coaching

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของคำว่า Coaching และ Mentoring ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน (Coaching) บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach การจัดระบบ Coaching แนวทางการ Coaching ยุทธวิธีสำคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วยการ Coaching และการนำวิธีการ Coaching สู่ห้องเรียน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37