๕๘๑๐๔ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

แนวคิดการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน รวมไปถึงนโยบายในการดำเนินงานของอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยกับกฎบัตรอาเซียน ที่เป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บทรวม 55 ข้อย่อย รวมไปถึง ลักษณะภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และผลกระทบที่ไทยได้รับจากอาเซียนมีทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37