๕๕๒๐๑ ระเบียบงานสารบรรณ

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ (1)
ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ (2)
ตอนที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ตอนที่ 4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการทำลายหนังสือราชการ
ตอนที่ 5 การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37