๕๘๑๐๒ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ความหมาย ธรรมชาติ และคุณค่าของประวัติศาสตร์ ขอบข่ายเนื้อหาและมโนมติทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้ในปัจจัน ประเด็นและจุดเน้นการสอนประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาสำนึกความเป็นไทยและความรักชาติ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37