๐๐๒๐๔ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 เริ่มจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอนที่ 3 เลือกสรรใช้สื่ออย่างหลากหลาย
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลคณิตศาสตร์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37