๐๒๑๐๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตอนที่ 2 การนำหลักสูตรไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 3 เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ตอนที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37