๐๐๒๐๑ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : สำหรับชั้นประถมศึกษา

ตอนที่ 1 ทักษะทางภาษา
ตอนที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับพุทธศักราช 2551
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการวิจัย
ตอนที่ 4 ความหมายและความสำคัญของสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ตอนที่ 5 การประเมินตามสภาพจริง


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37