๐๒๑๐๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 การนำหลักสูตรแกนกลางสู่ชั้นเรียน
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37