๐๒๑๑๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 การออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37