๐๒๑๑๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สู่ชั้นเรียน
ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37