๐๐๒๑๐ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 2 แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37