๐๒๑๒๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตอนที่ 2 ธรรมชาติของดนตรี และแนวการจัดกิจกรรมการสอนดนตรี
ตอนที่ 3 การนำหลักสูตรไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผล

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37