๐๒๑๒๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบและการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37