๐๒๑๐๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตอนที่ 4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวอรรถฐาน (Genre Based Approach)
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37