๕๕๑๒๐ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37