๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ษะการคิด
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37