๐๒๑๐๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward design
ตอนที่ 3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 4 กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37