๐๒๑๐๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 ลักษณะและความสำคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37