๐๒๑๐๔ กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับผู้สอนระดับประถม-มัธยมศึกษา)

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ e-Learning
ตอนที่ 4 การวัดและการประเมินผล
ตอนที่ 5 การวิจัย

 


USERNAME / ชื่อผู้ใช้
PASSWORD / รหัสผ่าน
หากท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ กรุณาดาว์นโหลด flash player
(ยกเว้น Iphone/ Ipad)
ระบบนี้แสดงผลได้ดีสำหรับ
IE 7 ขึ้นไป
firefox 32
chrome 37